top of page

Regulamin serwisu

REGULAMIN AG-ENERGY-GROUP.COM – NOWEJ PLATFORMY DLA SPRZEDAJĄCYCH I KUPUJĄCYCH

 1. O ag-energy-group.com

 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 3. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 4. POŁĄCZENIE Z SERWISEM SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”

 5. POLITYKA COOKIES

 6. REKLAMACJE

 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O ag-energy-group.com

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników sieci Internet („Użytkownicy”) z serwisu internetowego ag-energy-group.com, będącego ogólnopolską platformą handlową („Platforma” lub „Serwis”).

 

 1. Właścicielem Platformy jest Ag Energy Group sp. z o.o. z siedzibą we 35-232 RZESZÓW, ul,Borowa 1C

 

 

 1. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

  1. Użytkownikiem Platformy może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania.

  2. Użytkownikami Platformy mogą być również osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z zastrzeżeniem, że wszelkie działania muszą odbywać się za zgodą ich opiekuna prawnego.

  3. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Platformy oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  4. Spółka nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników.

  5. Ponadto Użytkownik zobowiązany jest do:

   1. Korzystania z Platformy w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.

   2. Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Platformie niezamówionej informacji handlowej (spam).

   3. Niedostarczania i niezamieszczania na Platformie treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa lub przez postanowienia Regulaminu.

   4. Korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

   5. Korzystania z wszelkich materiałów i treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie ww. materiałów i treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez Spółkę.

  6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności dokonane w ramach i w związku z korzystaniem z Platformy.

  7. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Spółkę o każdym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Platformy.

  8. Spółka może uniemożliwić Użytkownikowi pełne lub częściowe korzystanie z Platformy, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub Spółka poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.

   1. Przywrócenie pełnej funkcjonalności konta Użytkownika jest możliwe po ustaniu przyczyny.

  9. Spółka dokłada należytych starań w celu zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Platformy, jednakże zastrzega możliwość czasowego wstrzymania pracy Platformy ze względów technicznych lub przyczyn niezależnych od Spółki.

 

 1. Kopiowanie, przedruk, udostępnianie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek innym zakresie materiałów i danych dostępnych w serwisie ag-energy-group.com wymaga każdorazowo pisemnej zgody Spółki.

 2. Ponadto działania, o których mowa w rozdz. 3 pkt 12 nie mogą naruszać postanowień Regulaminu serwisu Sprzedajemy.pl, obowiązujących przepisów prawa oraz nie mogą naruszać interesów Spółki oraz Ogłoszeniodawców.

 3. W szczególności zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w innych serwisach internetowych, jak i poza Internetem oraz w każdy inny sposób naruszający słuszny interes Spółki.

 4. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy strony WWW Serwisu i aplikacji mobilnych, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript podlegają ochronie prawnej w zakresie praw autorskich przysługujących Spółce.

 1. ZAWIERANIE TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa transakcji, Spółka rekomenduje osobiste zawieranie transakcji między Użytkownikami, zakładające bezpośredni kontakt sprzedającego z kupującym.

  2. Spółka rekomenduje bezpośredni odbiór rzeczy przez kupujących i dokonywanie płatności dopiero po uprzednim sprawdzeniu rzeczy, które mają być przedmiotem transakcji.

  3. Spółka nie rekomenduje zawierania transakcji na odległość, a szczególnie dokonywania płatności za jakiekolwiek przedmioty bez możliwości ich wcześniejszego sprawdzenia.

  4. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami oraz wszelkie płatności z tego tytułu odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami.

  5. Spółka w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach między Użytkownikami, ani w jakichkolwiek czynnościach dokonywanych pomiędzy nimi, takich jak np. ustalanie warunków transakcji, płatności, odbiór rzeczy itp., jak również nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

  6. Spółka może tylko pośredniczyć w korespondencji elektronicznej między Użytkownikami, o ile skorzystają oni ze specjalnego formularza do wysyłania e-maili umieszczonego na Platformie. Adres e-mail podawany przez Użytkowników w formularzu jest niewidoczny dla pozostałych Użytkowników Platformy.

  7. W korespondencji dokonywanej za pomocą w/w formularza użytkownicy posiadają możliwość dodania załączników w postaci plików.

   • Do jednej wiadomości można dołączyć do 10 plików o wielkości do 5,5MB każdy.

   • Załącznik może dodać każda strona korespondencji.

   • Pliki dostępne są jedynie dla stron rozmowy.

   • Można załączyć pliki następujących typów: jpg, jpeg, png, bmp, doc, pdf, gif, zip, rar, tar, txt, xls, docx, xlsx, odt, ods. Przy czym archiwa zip oraz rar zabezpieczone hasłem nie będą akceptowane.

   • Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać plików zawierających treści:

    • Obraźliwych.

    • Zawierających treści niezgodne z prawem.

    • Zawierających wirusy lub makra.

    • Co do których nie ma praw autorskich i zgody na rozpowszechnianie.

   • Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść przesyłanych plików.

  8. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania podjęte przez Użytkowników korzystających z Platformy, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartych przez Użytkowników transakcji lub wywiązanie się Użytkowników ze swoich zobowiązań.

  9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za następstwa zachowań i działań Użytkowników oraz osób trzecich stanowiących naruszenie przepisów obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu, w tym odpowiedzialności za szkody spowodowane korzystaniem z Platformy przez Użytkowników, wynikające z nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

  10. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zawarcia transakcji, umów sprzedaży przez Użytkowników wskutek zamieszczenia Ogłoszeń w ramach Platformy, w tym w szczególności za szkody powstałe wskutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązań przez sprzedającego lub kupującego.

 2. POŁĄCZENIE Z SERWISEM SPOŁECZNOŚCIOWYM „FACEBOOK”

  1. Użytkownik posiadający konto na serwisie społecznościowym Facebook („Facebook”) dostępnym pod adresem www.facebook.com, może skorzystać z funkcjonalności „Połącz się z Facebookiem” („Facebook Connect”), nazywanej dalej („FC”).

  2. Korzystanie z funkcjonalności FC jest opcjonalne.

  3. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania funkcjonalności FC zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym Regulaminie.

  4. Warunkiem skorzystania z funkcjonalności FC jest posiadanie konta w serwisie Facebook, a tym samym akceptacja postanowień regulaminu serwisu Facebook.

  5. Użytkownik korzystający z funkcjonalności FC zobowiązuje się do niewykorzystywania w tym celu konta Facebook należącego do innej osoby ani konta utworzonego przy użyciu nieprawdziwych danych.

  6. Edycja lub usunięcie Ogłoszenia z Platformy jest jednoznaczne z edycją lub usunięciem Ogłoszenia z Aplikacji.

  7. Korzystając z funkcjonalności FC Użytkownik wyraża zgodę na pobranie z Facebook i wykorzystanie przy dodawaniu i prezentowaniu swojego Ogłoszenia danych w postaci:

   • Imienia.

   • Nazwiska.

   • Adresu e-mail.

   • Zdjęcia.

  8. Adres e-mail użytkownika nie będzie publikowany w Aplikacji ani na Platformie.

  9. Dane, o których mowa w pkt 8 a) –d), nie będą widoczne przy prezentacji Ogłoszenia dla Użytkowników, którzy nie mają konta w serwisie Facebook.

  10. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania informacji udostępnionych przez innych użytkowników Facebook wyłącznie w celu korzystania z Platformy i Aplikacji, a w szczególności w celu zapoznania się z Ogłoszeniami i nawiązania kontaktu z użytkownikami zamieszczającymi Ogłoszenia. Użytkownik nie może wykorzystywać jakichkolwiek informacji i danych, jakie zostały udostępnione przez innych użytkowników, w szczególności danych o powiązaniach pomiędzy użytkownikami Facebook, do celów innych niż wymienione wyżej.

  11. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść publikowanych Ogłoszeń oraz ich zawartość, w tym za ich zgodność z regulaminem serwisu Facebook.

  12. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie Ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkownika przez pracowników Facebook, a w szczególności za usunięcie informacji, które nie są zgodne z regulaminem Facebook.

  13. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podjęte przez Facebook w stosunku do Użytkownika na podstawie zamieszczanych przez niego Ogłoszeń i ich treści.

  14. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechanie działań właściciela serwisu Facebook wobec Użytkownika, w tym czasowe lub stałe zawieszenie dostępu do usług związanych z kontem w serwisie Facebook, jak również za opóźnienia i utrudnienia w korzystaniu z w/w usług.

  15. Użytkownik zgadza się na wykorzystanie na potrzeby prawidłowego działania Platformy informacji pobranych za pośrednictwem Facebook API z jego konta Facebook. Szczegółowa i aktualna lista informacji pobieranych z Facebook przedstawiana jest Użytkownikowi do akceptacji podczas pierwszego połączenia z wykorzystaniem natywnych mechanizmów Facebook oraz w dowolnym momencie we właściwym panelu zarządzania kontem Facebook.

  16. Użytkownikowi przysługuje w dowolnym momencie prawo do cofnięcia pozwolenia na wykorzystanie informacji zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu mechanizmów Facebook lub poprzez zgłoszenie wycofania zgody w formie pisemnej Spółce. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy cofnięcie uprawnień spowoduje brak możliwości świadczenia przez Platformę funkcjonalności opartych o Facebook Connect jego konto na Platformie będzie traktowane jak konto niepołączone.

  17. W przypadku pisemnego zgłoszenia wycofania zgody powinno ono zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, dokładny adres do korespondencji, adres URL powiązanego konta Facebook. Złożenie zgłoszenia na piśmie będzie skutkować całkowitym odłączeniem konta w serwisie Sprzedajemy.pl od konta Facebook z wszystkimi tego konsekwencjami w terminie do 7 dni od daty skutecznego doręczenia zgłoszenia.

  18. Postanowienia rozdziałów IV, V oraz VI stosuje się również Ogłoszeń zamieszczanych w ramach Aplikacji.

 3. Polityka cookies

  1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu: Ag Energy Group sp. z o.o. z siedzibą we 35-232 RZESZÓW, ul,Borowa 1C oraz Zaufani Partnerzy ,czyli podmioty współpracujące ze Spółką, w tym reklamodawcy, sieciowe agencje reklamowe, partnerzy świadczący usługi analityczne, twórcy aplikacji. Między innymi Google Analytics i Double Click.

  2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   • Utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

   • Tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości (w tym treści reklamowych) bez identyfikacji użytkownika. Informacje w ten sposób zebrane w tym w szczególności raporty zainteresowań i raporty demograficzne Google Analytics nie są łączone z danymi osobowymi użytkowników serwisu.

   • Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika; w szczególności pliki te pozwalają na funkcjonowanie mechanizmów schowka oraz listy ostatnio oglądanych elementów, które umożliwiają usunięcie tych informacji w dowolnym momencie.

   • Emitowania reklam serwisu Sprzedajemy.pl w innych serwisach internetowych w sieci Google Adsense za pomocą mechanizmu remarketingu.

   • Marketingowym, w tym zautomatyzowanej analizy aktywności Użytkownika na stronach internetowych w celu ustalenia potencjalnych zainteresowań i preferencji dla dostosowania reklamy i oferty. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych, ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

   • Analizy oglądalności stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Ciasteczka nadane są przez spółkę Gemius SA będącą administratorem danych zawartych w cookies. Gemius SA może na podstawie informacji zawartych w pliku cookie zaprosić użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych poprzez wyświetlenie kwestionariusza zbierającego za zgodą użytkownika m.in. dane społeczno-demograficzne użytkowników Internetu. Gemius SA może również przekazywać te informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce.
    Pozostałe informacje o polityce prywatności Gemius SA można odnaleźć na stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.

  5. Rodzaje plików cookies:

   • Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

    • Sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    • Stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

   • Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

    • Niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane w procesie logowania.

    • Pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.

    • Wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji.

    • Funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.

    • Reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

    • Statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

   • Zarządzanie cookies

    • W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.

    • Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

    • Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

  6. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/, w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na stronach internetowych producentów oprogramowania:

  7. Platforma używa również technologii Local Storage, zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Spółka nie używa tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie m.in. w celu zapamiętania ustawień

  8. Użytkownik może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych i dostosować reklamy w sieci reklamowej Google za pomocą "Ustawień reklam" lub narzędzia dostępnego pod adresem https://adssettings.google.com.

  9. Użytkownik może zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie zainteresowań umieszczanych przez dostawców treści reklamowych za pomocą stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:
   http://optout.aboutads.info
   http://youradchoices.com
   http://www.youronlinechoices.com/pl/

  10. Użytkownik może również zmienić ustawienia urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będzie widział reklamy dopasowane do zainteresowań.

  11. W każdym momencie Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące poszczególnych partnerów i sposobu, w jaki wykorzystywane są dane w Ustawieniach zaawansowanych.

 4. REKLAMACJE

  1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Platformy należy przesłać na adres poczty elektronicznej: ag.energy.eu@gmail.com

  2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

  3. Spółka rozpatruje reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Spółka zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielenia dodatkowych wyjaśnień Użytkownikowi przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

  4. Reklamacje będące następstwem niestosowania się do treści niniejszego Regulaminu nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

  2. Informacja o planowanych zmianach w regulaminie będzie publikowana na stronach usługodawcy na 14 dni kalendarzowych przed ich planowanym wprowadzeniem.

  3. Informacja o nadchodzącej zmianie będzie zamieszczona na stronie aktualnego regulaminu oraz wysłana do wszystkich aktualnych Użytkowników droga mailową.

  4. W razie braku zgody na nowe brzmienie regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia po dostarczeniu informacji o zmianach.

  5. Usługodawca zastrzega, że Platforma, a w szczególności rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach Platformy treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i video stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy.

  6. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

bottom of page